• Orang yang hilang atau perjanjian meninggalkan tempat tinggal, tanpa memberi kuasa untuk mengurus kepentingannya.

  • Pengurusan kepentingannya dilakukan oleh Balai HArta Peninggalan (BHP) atas perintah Hakim sesudah ada permintaan dari yang berkepentingan atau Jaksa

  • Orang dianggap telah meninggal/seseorang dapat diputuskan kemungkinan sudah meninggal, apabila :

  1. Setelah 5 tahun meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya (Lihat Pasal 467 KUHPerdata).

  2. Setelah 10 tahun apabila dia meninggalkan /memberikan kuasa (lihat Pasal 470 KUHPerdata)

  3. Tidak hadir 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak/penumpang kapal laut/pesawat udara (St. 1922 No. 455).